NABÓR DO PRZEDSZKOLI … od godz. 09:00

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia do 12 kwietnia br.

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.

Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który, po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Witryna naborowa tutaj: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

O czym rodzice powinni pamiętać?

Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.

Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.

Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka.

Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

a) kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.

b) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym. c) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.

d) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.

e) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.

f) kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

W tym roku udało się nieznacznie zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach pomimo faktu, że coraz trudniej z powodów lokalowych jest utrzymać oddział przedszkolny w szkole podstawowej (klasy ósme wypierają nam często te oddziały).