tygryski-tematyka miesiąca

Maj – tematy
– łąka pełna życia
– Muzyka która łączy
– W domu najlepiej
– Świętujemy razem dzień dziecka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach
 • Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia
 • Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 • Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą
 • Zdobywanie doświadczeń w planowaniu i realizacji zespołowego projektu albumu

     Doskonalenie umiejętności odejmowania

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów
 • Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych
 • Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia
 • Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem zawodów
 • Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym
 • Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil
 • Doskonalenie umiejętności czytania

 

Piosenka „Weź mnie na ręce”

Weź mnie, weź mnie na ręce!
Mi nie potrzeba nic więcej.
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Wracaj! Wracaj!

Wracaj do domu przytul mnie.
Nie siedź w pracy cały dzień.
Na kolana wskoczę Tobie.
Już doczekać się nie mogę.
Możesz być nawet mistrzem świata.
Tylko do domu szybko wracaj.
Wracaj do domu i bądź z nami.
Nie siedź w pracy godzinami.

Weź mnie…

Ważna jest w życiu każda chwila.
Chodźmy na spacer albo do kina.
Wracaj do domu i bądź z nami.
Nie siedź w pracy godzinami.

Weź mnie…

Piosenka j. angielski

The wheels on the bus go,
Round and round,
Round and round,
Round and round.
The wheels on the bus go
Round and round,
All through the town.

The doors on the bus go,
Open and shut,
Open and shut,
Open and shut.
The doors on the bus go
Open and shut,
All through the town.

The Driver on the bus says,
„Move on back!
Move on back!
Move on back!”
The Driver on the bus says,
„Move on back!”
All through the town.

The babies on the bus go,
„Wah, wah, wah!
Wah, wah, wah!
Wah, wah, wah!”
The babies on the bus go,
„Wah, wah, wah!”
All through the town.

The mommy on the bus says,
„Shush, shush, shush,
Shush, shush, shush,
Shush, shush, shush.”
The mommy on the bus says
„Shush, shush, shush”,
All through the town.

The horn on the bus goes,
Beep, beep, beep,
Beep, beep, beep,
Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes
Beep, beep, beep,
All through the town.

Marzec – tematy

– Świat w książkach zapisany

– Oblicza sztuki

– Oznaki wiosny

– Nasze zwierzęta

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni
 • Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy
 • Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek
 • Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania
 • Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki
 • Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej
 • Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu
 • Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych
 • Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego

Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu

 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją
 • Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw
 • Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria

Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
 • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody
 • Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych
 • Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania i obserwowania ich

Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu

 

Piosenka „Maszeruje wiosna”

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

 

Piosenka j. angielski 

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O.
With a moo here and a moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O.
With a oink-oink here and a oink-oink there
Here a oink-oink, there a oink-oink, everywhere a oink-oink.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a dog, E-I-E-I-O.
With a woof-woof here and a woof-woof there
Here a woof, there a woof, everywhere a woof-woof.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a ducks, E-I-E-I-O.
With a quack-quack here and a quack-quack there
Here a quack-quack, there a quack-quack, everywhere a quack-quack.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O.
With a baaa here and a baaa there
Here a baaa, there a baaa, everywhere a baaa.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Styczeń – tematy

– Zimowy czas – zabawy czas

– Mierzymy czas

– Zawsze pamiętam o babci  i dziadku

– W poszukiwaniu mądrości

– Bale w karnawale.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

• Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

• Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

• Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

• Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

• Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny

• Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji

• Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych

• Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych

• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy

• Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

• Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym

• Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów

• Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

• Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli

• Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań

Piosenka „Kiedy babcia była mała”

Kiedy babcia była mała
To sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki, chude rączki,
i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

I co, i co, że babcia nam urosła,
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co, i co to ważne, że mam babcię,
że bardzo kocham ją
i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki.
To nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody
no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody.

I co, i co, że dziadek urósł trochę,
że lat ma trochę więcej
niż dwa plus trzy plus osiem.
I co, i co, to ważne, że mam dziadka,
że bardzo kocham go
i lat mu życzę sto.

Dawno temu babcia z dziadkiem
w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie,
a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

I co, i co, że trochę nam urośli,
że nie są dzieciakami,
że ważni z nich dorośli.
I co, i co, to ważne że są z nami,
niech żyją długi czas
i zawsze lubią nas.

Piosenka j. angielski

How’s the weather? How’s the weather?
How’s the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How’s the weather today?

Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it sunny today?
Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it rainy today?
Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it cloudy today?
Let’s look outside.
Is it snowy today?

How’s the weather? How’s the weather?
How’s the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How’s the weather today?

Grudzień – tematy

– W kręgu śląskich tradycji

– Zgoda wszystkim potrzebna

– Choinkowe czary

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów
 • Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych
 • Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych
 • Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej
 • Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych
 • Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach
 • Rozwijanie twórczej ekspresji słownej
 • Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt
 • Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami
 • Pełnienie funkcji współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy
 • Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

                                           

Piosenka „To już czas”

Grudzień już, już prezentów czas

i Mikołaj ukochany będzie pośród nas.

Ref: To już czas, to już czas prezenty przywieź nam,

My jesteśmy bardzo grzeczni, oceń proszę sam. ( x2)

 1. 2. Grudzień już, już świąteczny czas.

Pełno puszystego śniegu leży wokół nas.

Ref: To już czas, to już czas prezenty przywieź nam.

My jesteśmy bardzo grzeczni, oceń proszę sam. (x2)

Piosenka j. angielski

 

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my head

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my nose

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake , snowflake
Little snowflake

Listopad – tematy

– Jestem Polakiem i Europejczykiem

– Jesienne eksperymenty

– Zwierzęta jesienią

– Moje zainteresowania

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
 • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
 • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
 • Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy
 • Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej
 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy
 • Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia
 • Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie
 • Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki
 • Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko

 Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi

 • Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej
 • Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami
 • Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych
 • Budowanie pozytywnego obrazu własnej

 

Piosenka „ Jestem Polakiem”

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.

 

angielski – zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne:

 • . Rozróżnia wybrane przybory szkolne.
 • Nazywa po angielsku wybrane przybory szkolne oraz inne przedmioty i osoby związane z przedszkolem i ze szkołą.
 • Rozróżnia przyimki in, on, under.
 • Przyporządkowuje obrazki do odpowiednich nazw przedmiotów.
 • Kopiuje rysunek, a następnie go koloruje.
 • Określa emocje bohatera historyjki.
 • Na podstawie wysłuchanych nagrań wskazuje na obrazkach wybrane przedmioty.
 • Liczy na obrazku wskazane elementy.
 • Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.
 • Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim lub używając języka polskiego.
 • Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.
 • Rozumie historyjkę opowiadaną z wykorzystaniem obrazków.
 • Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.
 • Wykonuje rymowankę.
 • Wskazuje różnice między rysunkami.
 • Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.
 • Podejmuje próbę samooceny.
 • Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.
 • Rozwija umiejętności manualne.
 • Rozróżnia na obrazkach poszczególnych członków rodziny.
 • Nazywa po angielsku wybranych członków rodziny.
 • Rozpoznaje na ilustracjach wybrane części twarzy i nazywa je po angielsku.
 • Określa kolejność pojawiania się postaci w piosence.
 • Rysuje portret.

Piosenka j. angielski

Daddy finger

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Zapraszamy chętnych rodziców do udziału w konkursie ” 100 życzeń dla państwa i miasta na 100 lecie odzyskania Niepodległości” organizowanym przez Prezydenta Miasta Rybnika. Prace należy dostarczyć do przedszkola do 16 października do wychowawców grup.

poniżej link do szczegółowego opisu konkursu:

https://edukacja.rybnik.eu/propozycje/2184-100-zyczen-dla-panstwa-i-miasta-ma-100-lecie-niepodleglosci-polski

 

Październik – tematy
– Opowieści złotej jesieni
– Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki
– Jesienne spacery
– Piękno jest wszędzie
– Jesienne nastroje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku
• Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie
• Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni • Uświadomienie konieczności ochrony przyrody
• Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw
• Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia
• Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych
• Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów
• Doskonalenie umierwatów, parków narodowych

• Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy
• Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką
• Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych
• Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą
• Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka
• Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu
• Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku
• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
• Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka
• Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy

działania na szkodę przyrodyejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru
• Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów
• Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni • Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody
• Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rez

 

Piosenka „Owocowy blues”
1. Na zmartwienia i na żale
dżem ci zrobi doskonale,
bowiem w dżemie
siła drzemie.
Owocowy blues!
Ref.: Blues, blues, blues owocowy,
taniec pyszny to i zdrowy,
słodki jak jabłkowy mus!
Owocowy blues!
2. Na zgryzoty i kłopoty
bardzo dobre są kompoty,
czy śliwkowe, czy gruszkowe
każdy o tym wie!
Ref.: Blues, blues, blues owocowy…
3. Chcesz być silny tak jak smok,
owocowy tankuj sok!
Malinowy, porzeczkowy,
każdy dobry jest!

J. angielski – zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne:
 Rozróżnia wybrane kolory i figury geometryczne.
 Nazywa po angielsku wybrane kolory i kształty.
 Wykonuje ćwiczenie dotyczące mieszania kolorów.
 Określa emocje bohatera historyjki.
 Wskazuje różnice między obrazkami.
 Łączy w pary odpowiednie elementy.
 Kopiuje rysunek, a następnie go koloruje.
 Wykonuje obrazek, rysując po śladzie.
 Gra w grę pamięciową.
 Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.
 Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim 
lub używając języka polskiego.
 Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim
 Rozumie historyjkę opowiadaną z wykorzystaniem obrazków.
 Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

 Wykonuje rymowankę.  Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przelicza.  Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne.  Podejmuje próbę samooceny.
 Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.
 Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.
 Rozwija umiejętności manualne.
Rozróżnia wybrane przybory szkolne.
 Nazywa po angielsku wybrane przybory szkolne oraz inne przedmioty i osoby związane z przedszkolem i szkołą.
 Wskazuje przedmioty, które nie pasują do pozostałych.

 

Piosenka j. angielski
If You’re Happy
If youre happy happy happy clap your hands
If youre happy happy happy clap your hands
If youre happy happy happy clap your hands clap your hands
If youre happy happy happy clap your hands
If youre angry angry angry stap your foots
If youre angry angry angry stap your foots
If youre angry angry angry stap your foots stap your foots
If youre angry angry angry stap your foots
If your scared scared scared say oh no oh no
If your scared scared scared say oh no oh no
If your scared scared scared say oh no say oh no
If your scared scared scared say oh no oh no
If youre sleepy sleepy sleepy take a nap
If youre sleepy sleepy sleepy take a nap
If youre sleepy sleepy sleepy take a nap take a nap
If youre sleepy sleepy sleepy take a nap
If youre happy happy happy clap your hands
If youre happy happy happy clap your hands
If youre happy happy happy clap your hands clap your hands
If youre happy happy happy clap your hands